همیشه‌ زندگی رو یک رقابت‌ میدیدم رقابتی که اگر‌ حواسمون به خود‌مون نباشه، سرانجام خوبی در انتظارمو‌ن نخواهد بود‌ علا‌‌قه‌ی من به دنیای‌ کریپتو هم دقیقا از همین رقابت سرچشمه‌ می‌گیره...... چرا که یقینا کسی نمی‌خواد از پیشرفتی که‌ توی سیستم‌ مالی و دارایی ها وجود داره عقب‌ بمونه👌