شبنم رضا

هم ادبیات و هنر را دوست دارم و هم دنیای غیرمتمرکز را. فکر می‌کنم ایدهٔ دیفای و ارزهای دیجیتال حتما از ذهن‌های ماجراجو و خلاقی تراوش کرده‌اند؛ ذهن‌هایی هنرمند. پس علایقم چندان بی‌ربط نیستند!