شبنم رضا

نویسنده

22 مقاله

هم ادبیات و هنر را دوست دارم و هم دنیای غیرمتمرکز را. فکر می‌کنم ایدهٔ دیفای و ارزهای دیجیتال حتما از ذهن‌های ماجراجو و خلاقی تراوش کرده‌اند؛ ذهن‌هایی هنرمند.
پس علایقم چندان بی‌ربط نیستند!

تمام نوشته‌های شبنم رضا

مرتب سازی

مرتب سازی

اعمال فیلتر